งานซ่อมบำรุง

  • ติดตั้งและซ่อมบำรุงปั๊มและอุปกรณ์
  • ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • แรงงานคน