งานเหล็กทั่วไป

  • งานขึ้นรูปเหล็ก
  • งานเครื่องจักร
  • งานขนถ่ายวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวก