งานโครงสร้าง

งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานโรงงานอุสาหกรรม การสร้างถัง โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กโครงสร้างเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง