เกี่ยวกับเรา

SME Construction Company Limited

บริษัท SME Construction Company Limited เริ่มก่อตั้งใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ชื่อเดิมคือบริษัท S.M. Construction Supply Limited ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ งานเหล็กทั่วไป งานโครงสร้างอาคาร งานซ่อมบำรุง และ งานโยธา

  • บริการให้ที่ดีที่สุด

  • สร้างความเชื่อมั่น

  • มีความรับผิดชอบต่อชุมชน

Mr. Pawat Paovana

Managing Director.

 

บริษัทเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นส่วนหนึ่งในผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิศวกรและบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ ในการทำงานเป็นผลให้สามารถพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น